Ziek thuis, wat nu?

7 maart 2023

Als je gezond bent en alles op je werk loopt op rolletjes dan zegt de Wet verbetering poortwachter jou waarschijnlijk weinig. De Wet verbetering poortwachter verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met een arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Snel en effectief ingrijpen maakt het verzuim hopelijk korter en kan bijdragen aan een snellere re-integratie. Stel jij wordt ziek, wat betekent deze wet dan voor jou in je werk?

Wat is de Wet verbetering poortwachter?

In de Wet verbetering poortwachter staat stapsgewijs uitgelegd wat de regels en verantwoordelijkheden zijn van betrokken partijen bij de re-integratie van jou als zieke werknemer. Het is een gezamenlijke inspanning van zowel werkgever als werknemer. De werkgever heeft naast de werknemer een belangrijke rol in dit proces en is hierin eindverantwoordelijk.

Wat regelt deze wet?

In de Wet verbetering poortwachter staat dat de werkgever en werknemer samen verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van een zieke werknemer die in loondienst is. Volgens deze wet is de werkgever eindverantwoordelijk en de werknemer medeverantwoordelijk voor het eigen re-integratietraject. Doel is dat de werknemer via een tijdige en juiste aanpak zo snel en volledig mogelijk weer aan het werk kan. In het eerste ziektejaar is re-integratie naar de eigen functie of naar aangepast werk in de eigen organisatie de doelstelling. Dit wordt het eerste spoor genoemd. Als de werknemer niet (volledig) herstelt, moet vanaf het tweede ziektejaar een tweede spoor traject gestart worden. Dit houdt in dat er buiten de eigen organisatie gezocht moet worden naar een passende re-integratieplek, gericht op duurzame re-integratie. In sommige situaties wordt al in het eerste ziektejaar besloten om een tweede spoor traject op te starten (bijvoorbeeld als bij aanvang al duidelijk is dat terugkeer bij de eigen organisatie niet wenselijk of haalbaar is). 

Zolang de medewerker ziek is, blijft de werknemer wel in dienst bij de eigen werkgever en betaalt de werkgever het loon door. Is de werknemer na twee jaar nog ziek, dan stopt voor de werkgever de re-integratieverplichting en de verplichting om het loon door te betalen. De werkgever moet per jaar minstens 70% van het brutoloon betalen. In de meeste cao’s staat dat dit in het eerste jaar 100% is en in het tweede jaar 70%. Het dienstverband mag na twee jaar ziekte worden beëindigd (als volgens het UWV aan alle re-integratieverplichtingen is voldaan). De zieke werknemer kan dan een WIA-uitkering bij het UWV aanvragen.

Verplichtingen

Werkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding. Het proces is te verdelen in het eerste ziektejaar en het tweede ziektejaar. In de ‘Wet verbetering poortwachter’ zijn de verplichtingen gekoppeld aan weken. Als we van de 104 weken de belangrijkste verplichtingen eruit lichten, ziet dat er als volgt uit:

Week 6: Probleemanalyse

Bij uiterlijk 6 weken ziekte wordt de werknemer opgeroepen voor een gesprek met de arbodienst of bedrijfsarts. Er wordt vastgesteld wat de werknemer nog kan doen. Daarnaast wordt een re-integratieadvies uitgebracht. Dit wordt de Probleemanalyse genoemd. Mocht blijken dat er geen re-integratiemogelijkheden zijn dan is een vervroegde WIA-aanvraag mogelijk.

Week 8: Plan van Aanpak

In het Plan van Aanpak legt de werkgever afspraken vast over het doel van de re-integratie en hoe de werknemer dit doel het beste kan bereiken. De werkgever benoemt in overleg met de medewerker een casemanager die het Plan van aanpak begeleidt en controleert. De casemanager kan de leidinggevende van de medewerker zijn of iemand van HR of de directie. Het kan ook iemand van een arbodienst of een extern adviseur zijn.

Week 42: Ziekmelding bij UWV

Uiterlijk op de eerste werkdag van week 42 doet de werkgever melding bij het UWV van langdurige ziekte van de werknemer.

Week 87: WIA-aanvraag

In week 87 ontvangt de zieke werknemer van het UWV een brief voor het aanvragen van een WIA-uitkering die uiterlijk in week 91 moet zijn ingediend. Het UWV beoordeelt hierbij het re-integratiedossier waar de werkgever verantwoording voor draagt. Verder volgt een WIA-keuring.

Week 93: Uiterste termijn WIA-aanvraag

Tot uiterlijk week 93 van de ziekte kan de werknemer de WIA-aanvraag indienen. Hiervoor dient een volledig Re-integratieverslag aangeleverd te worden.

Week 104: WIA-uitkering

Na 104 weken ziekte zorgt het UWV voor een WIA-uitkering. In de regel volgt dan ontslag. Voorwaarde is wel dat werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht.

Maatwerk

Kortom, veel regels waar je als werkgever en werknemer aan moet voldoen, maar ze zijn erop gericht om de werknemer zo goed mogelijk te begeleiden in het proces van herstel en werkhervatting. Elk re-integratietraject vraagt om maatwerk, dus check altijd de officiële instanties voor de juiste toepassing van de actuele regelgeving. 

Een werkgever kan voor de persoonlijke begeleiding van de werknemer in het eerste en/of tweede spoor een re-integratiebedrijf inschakelen. Om meer te lezen wat wij als Van Dam Loopbaanbegeleiding hierin kunnen betekenen, klik hier.

Hopelijk biedt deze beknopte samenvatting je meer houvast in wat je te wachten kan staan bij jouw re-integratie en kan je jouw proces bewuster doorlopen. Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Anderen over ons