Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden gelden de volgende definities:
a. Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
b. Kandidaat: de natuurlijke persoon aangemeld bij Van Dam Loopbaanbegeleiding
c. Opdrachtgever: een werkgever / particulier die opdracht verleent aan Van Dam Loopbaanbegeleiding.
d. Opdrachtnemer: Van Dam Loopbaanbegeleiding.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten van Van Dam Loopbaanbegeleiding.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn pas bindend nadat zij door opdrachtnemer aan de opdrachtgever zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de opdracht waarvoor zij zijn gemaakt.
3. Deze algemene voorwaarden prefereren te allen tijde boven andere eventueel van toepassing zijnde (conflicterende) algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig of gedurende een door opdrachtnemer aan te geven termijn.
2. De opdracht komt tot stand zodra opdrachtgever de opdrachtovereenkomst behorende bij de offerte per email of schriftelijk heeft geaccordeerd aan de opdrachtnemer.
3. Indien in de acceptatie wijzigingen ten opzichte van de offerte zijn aangebracht komt in afwijking van het voorgaande lid de opdracht pas tot stand, nadat opdrachtnemer de opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van de aanbieding in te stemmen.
4. Offertes zijn exclusief en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Tarieven, facturering en betaling

1. De tarieven zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte. Alle eventuele op de overeenkomst vallende heffingen en/of belastingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
2. Van Dam Loopbaanbegeleiding behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.
3. Bij tussentijdse beŽindiging van de opdracht door kandidaat of opdrachtgever, heeft de opdrachtgever in principe geen recht op restitutie van betaalde gelden.
4. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum aan Van Dam Loopbaanbegeleiding te betalen door bijschrijving van het gefactureerde bedrag op een bankrekening van Van Dam Loopbaanbegeleiding. Bij overschrijding van deze termijn kan de wettelijke (handels)rente in rekening gebracht worden.
5. Alle met incasso van gefactureerde bedragen gemoeide gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel 5 Verplichtingen opdrachtnemer

Opdrachtnemer staat er voor in dat de geleverde dienst beantwoordt aan de opdracht.

Artikel 6 Verplichtingen opdrachtgever

Opdrachtgever dient opdrachtnemer naar behoefte de informatie te verstrekken, die relevant is om de opdracht naar behoren uit te voeren.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beÔnvloed. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de overeenkomst geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiŽle en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. De opdrachtnemer is gerechtigd aan opdrachtgever meerkosten in rekening te brengen.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8 Vertrouwelijkheid

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen over en weer de in het algemeen rechtsverkeer vereiste zorgvuldigheid en geheimhouding van alle bijzonderheden in acht nemen met betrekking tot de informatie waarover zij de beschikking hebben.
2. Van Dam Loopbaanbegeleiding zal alle, in het kader van de opdracht verstrekte informatie, vertrouwelijk behandelen en de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de opdracht conform de privacyverklaring van Van Dam Loopbaanbegeleiding.

Artikel 9 Eigendomsrechten

1. De rechten met betrekking tot alle producten, die door opdrachtnemer in het kader van de opdracht worden gebruikt berusten uitsluitend bij opdrachtnemer, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
2. Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in voorgaande leden bedoelde producten (resultaten), noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten (resultaten) bestemd zijn.

Artikel 10 Derden

1. Opdrachtnemer heeft het recht voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever daarvan vooraf in kennis.
2. Indien aan het inschakelen van derden, zoals genoemd in lid 1, kosten zijn verbonden, die niet zijn meegenomen in de offerte, dient vooraf toestemming van opdrachtgever te worden verkregen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aanspraak zijn beperkt tot het bedrag overeenkomend met het bedrag van de opdracht.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever of kandidaat door opdrachtnemer mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

Artikel 12 Ontbinding

Indien ťťn der partijen in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surseance van betaling heeft aangevraagd, kan elke partij zonder inachtneming van enige termijn, bij aangetekend schrijven aan haar wederpartij deze opdracht met onmiddellijke ingang, tussentijds beŽindigen zonder ter zake tot vergoeding van enige schade verplicht te zijn.

Artikel 13 Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van opdrachtnemer ontstane veranderingen die bij het aangaan van de opdracht niet konden worden voorzien.
2. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van een overmachtsituatie en met opdrachtgever overleggen over de termijn waarbinnen alsnog tot (verdere) uitvoering van de opdracht zal worden overgegaan. Indien de overmachtsituatie van tijdelijke aard is, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur dat de overmachtsituatie voortduurt.
3. Indien de overmachtsituatie naar het oordeel van de opdrachtnemer van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de opdracht en de daaraan verbonden gevolgen.
4. Opdrachtnemer is in geval van overmacht nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 14 BeŽindiging overeenkomst

De opdracht wordt beŽindigd op de overeengekomen datum of op het moment dat aan de overeengekomen inspanning naar de mening van beide partijen is voldaan. Het staat opdrachtnemer vrij eenzijdig de opdracht te beŽindigen waarbij opdrachtnemer alleen de in redelijkheid reeds door haar gemaakte kosten verbonden aan de reeds verrichte werkzaamheden in rekening zal brengen.

Artikel 15 Toepasselijk recht, geschillen

1. Tenzij anders overeengekomen zal de opdracht onderworpen zijn aan het Nederlands recht.
2. Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeengekomen opdracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 16 Gedeponeerde voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Anderen over ons